Allmänna villkor

1. Inledning

Dessa Allmänna avtalsvillkor (de ”Allmänna Villkoren”), tillsammans med särskilda villkor som överenskommits mellan parterna (tillsammans ”Avtalet”) reglerar Kundens och dess Licensierade Användares användning av tjänsten Securemail (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Lenito AB (”Lenito”) och beskrivs närmare på www.lenito.se. 

Dessa Allmänna Villkor och Avtalet som helhet blir avtalsinnehåll mellan Lenito och Kunden när Kunden accepterat innehållet i Avtalet på www.lenito.se. 

Om Lenito tillhandahåller produkter under licens från tredjepartsleverantör gäller den leverantörens avtalsvillkor (som t ex användarvillkor och dataskyddspolicies) framför de Allmänna Villkoren.

2. Om Tjänsten

Tjänsten tillhandahålls som en Software as a Service (SaaS), där Kunden köper en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar användningsrätt/licens till Tjänsten i och för sin interna verksamhet. 

Tjänsten innefattar funktionalitet för konfidentiell e-posttrafik genom kryptering. Tjänsten möjliggör säker e-post utan behov av att installera ytterligare mjukvara hos mottagaren. Specifikation av tjänsten finns att läsa på www.lenito.se/tjanster/securemail-basic/produktspecifikation-securemail-basic/.

Genom ingående av Avtalet får Kunden rätt att använda Tjänsten på Avtalets villkor. 

Lenito förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar, eller att ta bort funktionaliteter, eller korrigera fel eller brister i Tjänsten. Om en sådan ändring, mot förmodan, negativt påverkar funktionalitet på ett väsentligt sätt, som är permanent, äger Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kunden äger därvid rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter avseende den eller de delar av Tjänsten som påverkats. Se vidare om ansvar och ansvarsbegränsningar nedan.

3. Användningsrättigheter/licens

Genom ingåendet av Avtalet erhåller Kunden rätt att använda Tjänsten under avtalstiden för så många Licensierade Användare som Kunden köpt användningsrätt/licens för. 

Ytterligare användarrättigheter till Tjänsten och/eller rätt att öka antalet Licensierade Användare kan köpas av Kunden på villkor som definieras i orderbekräftelsen eller genom att skriftligen komma överens om det med Lenito.

4. Uppstart av Tjänsten

Lenito ska tillhandahålla Kunden Tjänsten från och med Startdagen, vilket sker genom att Lenito tillgängliggör Tjänsten för Kunden samt tillhandahåller Kunden anvisningar som Kunden måste följa. Den domän för vilken Kunden avser använda Tjänsten måste använda Google Workspace, Microsoft365 eller Exchangeserver för sin mejlhantering. Om Kunden använder annan leverantör för sitt mejlsystem krävs särskilt skriftligt godkännande från Lenito. Startdagen inträder när Lenito tillgängliggjort Tjänsten och tillhandahållit anvisningar för åtkomst av Tjänsten för Kunden utan krav på något särskilt godkännande från Kunden.

5. Databehandling och integritet

Kundens användande av Tjänsten kan komma att innebära att personuppgifter överförs från Kunden till Lenito. Kunden är därvid (enligt Dataskyddsförordningen, ”GDPR”) att betrakta som personuppgiftsansvarig och Lenito som personuppgiftsbiträde. Enligt GDPR ska ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal avseende sådan överföring och behandling upprättas mellan parterna med bl.a. de instruktioner som ska gälla för behandlingen. Det personuppgiftsbiträdesavtal som ska gälla mellan parterna är bifogat som bilaga härtill.

6. Prissättning och fakturering

Om inget annat anges i Avtalet, gäller beträffande avgifter och faktureringsperioder för Tjänsten den information som vid var tidpunkt görs tillgänglig av Lenito.

Avgifterna för Tjänsten debiteras normalt ett år i förskott, om inget annat anges. Lenito förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsten i samband med Avtalets förlängning. Kostnad för verifiering genom SMS debiteras separat varje kvartal i efterhand enligt det pris som framgår av www.lenito.se.Betalningsvillkor är normalt 30 dagar. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid var tid tillämpas av Lenito. Moms tillkommer på angivna priser.

7. Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet gäller initialt i tjugofyra (24) månader och förlängs därefter automatiskt i tolv (12) månader i sänder om inte uppsägning sker minst tre (3) månader före avtalstidens slut för Kunden och en (1) månad innan avtalstidens slut för Lenito. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Lenito har rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser eller om Kunden bryter mot Avtalet. Lenito har då rätt att stänga av Tjänsten med omedelbar verkan.

Kunden har rätt att säga upp avtalet om Lenito väsentligen skulle brista i sina åtaganden enligt detta avtal. Vid en uppsägning enligt denna grund ska Lenito meddelas skriftligen och en uppsägningstid om 30 dagar ska därefter löpa. Om rättelse inte sker inom uppsägningstiden, upphör avtalet vid uppsägningstidens utgång.

Avtalet gäller initialt i tjugofyra (24) månader och förlängs därefter automatiskt i tolv (12) månader i sänder om inte uppsägning sker minst tre (3) månader före avtalstidens slut för Kunden och en (1) månad innan avtalstidens slut för Lenito. Uppsägning ska ske skriftligen. 

8. Meddelanden

Meddelanden och information om Tjänsten lämnas via Tjänsten alternativt som meddelande i Tjänstens gränssnitt. Meddelande kan också lämnas på relevant hemsida.

Meddelandet är att anse som levererat när det har publicerats. Exempel på meddelanden är information om driftsstörningar, nya versioner, övrig information om programvaran, support eller villkorsändringar. Lenito kan på eget val även sända meddelande via e-post eller post. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från Lenito.

Meddelande äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet.

9. Support

Information om vad gäller beträffande support av Tjänsten lämnas vid var tid på www.lenito.se.

10. Immateriella rättigheter

Alla rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt eller varumärkesrätt) till allt material (inklusive text, manualer, användarguider, data, grafik, logotyp, struktur och layout) som förekommer i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och som Kunden inte bidragit med tillhör Lenito och/eller dess rättighetshavare. Kunden har således inte rätt att kopiera, ladda ner eller sprida sådant material.

Kunden får under inga omständigheter, beträffande sådan programvara som används av Lenito inom ramen för Tjänsten, kopiera eller låta tredje part kopiera sådan programvaran eller dess delar, eller på annat sätt sträva efter att kartlägga programvarans funktioner eller struktur, eller göra förändringar i programvarans kod, till exempel disassemblera (dela upp programvarans kod) eller dekompilera (demontera programvarans kod) programvaran. Nu sagda förbud mot kopiering och åtgärder avseende programvarans kod gäller med undantag för vad som medges enligt tvingande lagstiftning. Kunden erhåller inga rättigheter till programvarans källkod eller till dess dokumentation.

11. Sekretess

Vardera parten förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet.

Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att den avtalade sekretessen iakttas.

Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt för en period om fem (5) år efter det att Avtalet har upphört att gälla.

12. Ansvar och ansvarsbegränsning

Lenito garanterar att Tjänsten i allt väsentligt fungerar i enlighet med skriftliga beskrivningar inklusive av Lenito publicerad dokumentation. Parterna är överens om att Tjänsten och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsten är en ständigt pågående process. 

Om Tjänsten inte fungerar i enlighet med den ovan angivna begränsade garantin, skall Lenito korrigera alla konstaterade fel eller brister i Tjänsten på egen bekostnad. 

Tillgängligheten till Tjänstens funktioner kan från tid till annan vara begränsad på grund av planerat underhållsarbete. Information om sådana servicefönster kommer att vara tillgänglig på www.lenito.se.

Lenito garanterar inte att Tjänsten uppfyller Kundens krav eller att den fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar. Lenito garanterar dock att tjänsten fungerar om Kunden följer de anvisningar som Lenito kommer att tillhandahålla och de krav som framgår enligt punkt 4 i detta avtal.

Lenito är inte ansvarigt för prestanda i Internettjänster eller hur Internetleverantörer utför sina tjänster.

Lenitos ansvar är begränsat till direkt skada, och Lenito har under inga förhållanden någon skyldighet att ersätta Kundens indirekta förluster som t ex utebliven vinst, eller följdförluster. Någon ansvarsbegränsning gäller dock inte om parts förlust orsakats av brott mot avtalets regler om sekretess, personuppgiftshantering eller immateriella rättigheter. Eventuella avtalade återbetalningar av avgifter och ersättningar för direkt skada under en tolvmånadersperiod skall aldrig överstiga ett belopp som motsvarar erlagda avgifter för samma period.

Parts åtaganden gäller med reservation för händelser utanför Parts kontroll såsom krig, terrordåd, arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, pandemi eller motsvarande, inbrott, ny lagstiftning, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för Part att utföra sina åtaganden. Kunden skall försvara Lenito mot krav eller processer där en tredje part framställt krav grundat på att Kundens data eller användande av Tjänsten är i strid med Avtalet, gör intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller är i strid med gällande lagstiftning. Lenito skall omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden skall ersätta Lenito för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar Lenito enligt en i domstol stadfäst förlikning eller dom, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Lenito samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Lenito från allt ansvar.

13. Ändringar

Lenito förbehåller sig rätten att med minst 60 dagars varsel ändra villkoren i de Allmänna Villkoren och/eller övriga villkor för leverans av Tjänsten. Om Kunden inte accepterar sådan ändring, har Kunden rätt att säga upp Avtalet med verkan den dag då ändringen annars börjar gälla. Om sådan uppsägning sker har Kunden rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter för tid som Tjänsten inte kan nyttjas av Kunden.

14. Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag (med undantag för dess internationellt privaträttsliga regler) ska tillämpas på Avtalet. Tvister angående tolkning eller tillämpning av Avtalet ska parterna i första hand försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, ska tvisten lösas genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet) enligt Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

15. Vissa särskilda definitioner

Licensierad Användare: 

Kan vara en av följande två typer:

  1. Individuell Licensierad Användare – en person som har tilldelats en licens och vars mailadress är kopplad till licensen;
  2. FöretagsLicensierad Användare – en person som har tilldelats en licens på grundval av att han/hon tillhör en viss organisation (eller en del därav).

Kund: Den juridiska person som ingått Avtalet med Lenito.